‘CV’ รับประกาศนียบัตรโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่ธุรกิจการค้าไม้อย่างยั่งยืน

วันที่ 27 กันยายน 2566 นางนฤมล ศักดิ์สิทธิเสรีกุล กรรมการบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ในนามบริษัทโคลเวอร์ เชื้อเพลิงทดแทน จำกัด (CRF) เข้ารับมอบประกาศนียบัตรโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่ธุรกิจค้าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรม ร่วมกับ UN-REDD หรือ โครงการสหประชาชาติว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า โดยมี คุณ Annette Wallgreen Regional Coordinator UNEP ให้เกียรติเป็นผู้มอบ

เนื่องจาก CRF ได้เข้าร่วมและสำเร็จโครงการพัฒนาโมเดลธุรกิจ และได้รับคัดเลือกให้ร่วมการแข่งขันนำเสนอไอเดียโมเดลธุรกิจการปลูกไม้พลังงานอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสริมความมั่นคงด้านชีวมวลจากแหล่งที่ยั่งยืนให้แก่โรงไฟฟ้าของ CV และให้ชุมชนได้ผลตอบแทนต่อเนื่องระยะยาวจากการขายไม้และคาร์บอนเครดิต โดย CV คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs Goal) ถือเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจการค้าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อนำโมเดลธุรกิจจากการเข้าอบรมไปต่อยอดจริงต่อไป