โครงการแปลงสาธิตปลูกพืชพลังงาน โคลเวอร์ พิษณุโลก

โรงไฟฟ้าชีวมวล โคลเวอร์ พิษณุโลก จัดทำโครงการแปลงสาธิตปลูกพืชพลังงานร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาน้อย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชพลังงาน

โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาน้อย เป็นผู้ดำเนินการปลูกและดูแล จนกระทั่งนำผลผลิตที่ได้มาขายให้กับโรงไฟฟ้าเพื่อเป็นตัวอย่าง และเป็นแหล่งเรียนรู้จากการทำจริงให้กับชุมชน ในการสร้างรายได้จากการปลูกพืชพลังงาน

เบื้องต้นโครงการแปลงสาธิตการปลูกพืชพลังงาน วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาน้อย ใช้เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ และมีการปรับหน้าดินด้วยการใส่เถ้าชีวมวลที่ได้จากโรงไฟฟ้าเพื่อช่วยเรื่องการบำรุงดินก่อนดำเนินการปลูกพืช โดยปลูกทั้งไม้ยืนต้นสลับกับพืชพลังงานโตเร็ว สำหรับแปลงสาธิตในครั้งนี้ประกอบด้วยไม้ยืนต้น อาทิ ต้นพยุง ต้นกระถินเทพา กระถินยักษ์ และพืชพลังงานอื่นๆ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการปลูกในช่วงฤดูฝนของเดือนพฤษภาคม 2565 นี้แล้ว

หน้าที่ใกล้เคียง :

รายงานความยั่งยืน