โครงการป่าชุมชนเปาปมดงยาง อ.วังชิ้น จ.แพร่ - สานต่อและงอกงาม

ที่เปาปมดงยาง ต.นาพูน จ.แพร่

CV...ชวนออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด

เกือบ 2 ปีแล้วที่ในเมืองเราไม่สามารถหายใจกันได้อย่างเต็มปอด

หนาวนี้ CV ชวนสำรวจธรรมชาติที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอากาศบริสุทธิ์ ชมแนวภูเขาไฟ สัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าอาข่า ณ พื้นที่ป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ ใกล้ๆ โรงไฟฟ้าของเรานี่เอง

ผืนป่าชุมชน ได้รับการดูแลมาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์  ที่วิสาหกิจชุมชนเปาปมดงยาง และสมาชิกในชุมชน บริหารจัดการร่วมกัน โดยได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมป่าชุมชนจากภาครัฐ และจากกองทุนพัฒนาชุมชนที่ CV ตั้งขึ้นและให้วิสาหกิจชุมชนหารือและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน รวมไปถึงการทำแนวกันไฟ การสร้างถนนตรวจการณ์ เป็นต้น

ป่าจะยั่งยืน สมาชิกในชุมชนต้องเล็งเห็นในประโยชน์ที่ป่าเกื้อกูลชุมชน และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าสืบไป

ใครกำลังมองหาที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติแห่งใหม่ บ้านเปาปมดงยางยินดีต้อนรับค่ะ

เราดูแลธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นดูแลเราเสมอ

หมายเหตุ: ปี 2564 ป่าชุมชนเปาปมดงยาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ​  โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2564 ของกรมป่าไม้  และในปี 2563 ได้รับรางวัลชมเชย

หน้าที่ใกล้เคียง :

รายงานความยั่งยืน