‘CV’ ปลื้มรับมอบเกียรติบัตรรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเครือข่ายการลดก๊าซเรือนกระจก ของ กนอ.

นายณัชปัณฑ์ธร กีรติกรพิสุทธิ์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และใบอนุญาต บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ในฐานะตัวแทนบริษัท โคลเวอร์ พิจิตร จำกัด เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองการเป็น โรงงานอุตสาหกรรมเครือข่ายการลดก๊าซเรือนกระจก จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างศักยภาพและความเป็นไปได้ในการลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคนิคและการเงิน ซึ่งโรงไฟฟ้า โคลเวอร์ พิจิตร ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับทราบการประเมินศักยภาพในการการลดก๊าซเรือนกระจก จากผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปกำหนดแผนการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมสำหรับอนาคต

สำหรับ โรงไฟฟ้า โคลเวอร์ พิจิตร เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่ใช้เชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ประเภทไม่อันตราย) ขนาดกำลังการผลิต 2.0 MW มีการดำเนินงานตามที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ รวมถึงให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมลดการเกิดภาวะโลกร้อน ช่วยลดปัญหาการจัดการขยะ และนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนที่สอดคล้องตามนโยบายของประเทศ ตอกย้ำการเป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชน ด้านพลังงานหมุนเวียน ที่พร้อมขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศ และสังคมโลก โดยมี นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี (ซ้าย) รองผู้ว่าการ (บริหาร) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ในงานสัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้