‘CV’ ทำ MOU ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางนฤมล ศักดิ์สิทธิเสรีกุล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ และนายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV และ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ (ที่ 3 จากขวา) คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านความยั่งยืนให้กับสังคมและองค์กร ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1.) ด้านการศึกษาและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพและงานวิจัย ให้กับนักศึกษาของคณะในรูปแบบของการฝึกงานระยะสั้น การฝึกงานแบบสหกิจ การศึกษาดูงาน และร่วมจัดค่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการทำวิจัยในโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2.) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรฝึกอบรมของคณะ เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.) การพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการ 4.) การพัฒนาบุคลากรของบริษัทเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป MAP-C (Mahidol Apprenticeship Program) 5.) การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างนวัตกรรมของบริษัท และ 6. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อเร็วๆ นี้