เรามุ่งเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและนำเทคโนโลยีช่วยพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างครบวงจร

เรามุ่งเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและนำเทคโนโลยีช่วยพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างครบวงจร และช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานหมุนเวียนให้แก่ภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างสมดุลการใช้ชีวิตร่วมกันบนโลกในทุก ๆ ด้านอย่างยั่งยืน โดย CV มีแผนการดำเนินงานผ่านธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ อันได้แก่

(1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (Power Producer) โดยมีโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 5 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 33.56 เมกะวัตต์ มีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการในประเทศ 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 19.8 เมกะวัตต์ และมีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในต่างประเทศ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมอีกประมาณ 60.0 เมกะวัตต์ ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาโครงการให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสู่ 180 เมกะวัตต์ภายในปี 2566

(2) ธุรกิจเชื้อเพลิง (Fuel Supply) มุ่งเน้นการพัฒนาเชื้อเพลิงเพื่อบริหารจัดการต้นทุนและสร้างความมั่นคงให้โรงไฟฟ้าชีวมวล รวมถึงโรงไฟฟ้าขยะ และขยายการลงทุนธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) รองรับการเติบโตของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในต่างประเทศภายในปี 2566

(3) ธุรกิจด้านงานวิศวกรรม (Valued EPC) มุ่งเน้นให้บริการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขยะและชีวภาพ (Renewable Energy) งานอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) และงานโครงการก่อสร้างทั่วไป (General Construction) และงานก่อสร้างระบบ Modular โดยให้บริการตั้งแต่งานออกแบบวิศวกรรม จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction: EPC) แบบครบวงจร ให้แก่ โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้าทั่วไป มากกว่า 14 โครงการ ดำเนินกิจการภายใต้ บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ศแบง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ในนามของกลุ่มบริษัทขอขอบพระคุณ ท่านประธานฯ และคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนในการบริหาร ดำเนินงาน และขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดัขอขอบคุณนักลงทุน คู่ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ในอันที่จะขยายขอบเขตธุรกิจ เพื่อส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียน สู่สังคมโลก เพื่อความยั่งยืนสืบไป

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร