O&M​

บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า​

“พวกเรามีประสบการณ์อย่างช่ำชองเกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมถึงแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวลและเชื้อเพลิงขยะมากมาย”​

บริการ O&M ของเรา​

1. O&M Solution

ให้บริการบริหารการผลิต เดินเครื่องจักรและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร ตั้งแต่การทดสอบเดินเครื่องจนจบอายุโครงการ โดยทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ควบคุมสภาพเครื่องจักร และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป้าหมายประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดและได้มาตรฐานสากล​

2. Performance Test

บริการทดสอบตรวจวัดประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า วิเคราะห์ช่องว่างในกระบวนการผลิตและเพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้น​

3. Maintenance Services

ให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบนความปลอดภัย ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพสูงสุด ด้วยแผนการบำรุงรักษาประจำปีและ แผนการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลดความเสียหายจากการเสื่อมสภาพและค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาลง โดยการนำระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและ CMMS มาใช้ โดยประเภทของการให้บริการบำรุงรักษา มีดังนี้

 1. การบำรุงรักษาตามแผน (Scheduled Maintenance)
  • Major overhaul
  • Emergency plant remedy
  • Reliability and performance Improvements
  • Plant inspection and Health check
  • Process benchmarking
 2. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
 3. การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง (Breakdown)

4. Training Center

ให้บริการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าทุกรูปแบบ ดังนี้

 1. อบรมทางออนไลน์ (Online Training)
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ (Monitoring Workshop)
 3. อบรมเชิงปฏิบัติงานจริง (On the Job Training)