Consultant

บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม/การเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

ให้บริการที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาโครงการ ดำเนินการก่อสร้าง เปิดดำเนินการผลิต ตลอดจนสิ้นอายุโครงการโรงไฟฟ้า