โรงไฟฟ้าชีวมวลโคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV)

จังหวัดแพร่

ที่ตั้งโครงการ
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ดำเนินงานโดย
บริษัทฯ หรือ CV
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง
9.40 เมกะวัตต์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
8.00 เมกะวัตต์
 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
8.00 เมกะวัตต์
ระบบการซื้อขายไฟฟ้า
FiT + FiT Premium
วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)
5 กุมภาพันธ์ 2559

โรงไฟฟ้า CV เป็นโรงไฟฟ้าโรงแรกของกลุ่มบริษัทฯ ถูกออกแบบให้สามารถใช้เชื้อเพลิงที่เป็นเศษวัสดุเหลือไช้ทางการเกษตรได้หลากหลาย โดยเป็นเชื้อเพลิงหลักได้แก่ เศษไม้ไผ่สับ จากอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไผ่ในบริเวณใกล้เคียง ใบและต้นข้าวโพด หลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น


ย้อนกลับ