โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

จังหวัดสระบุรี

ที่ตั้งโครงการ
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ดำเนินงานโดย
บริษัทฯ หรือ CV
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง
7.36 เมกะวัตต์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
6.8 เมกะวัตต์
 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
6.8 เมกะวัตต์
ระบบการซื้อขายไฟฟ้า
ADDER
วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)
23 มกราคม 2563