โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โคลเวอร์ พิจิตร (CPX)

จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้งโครงการ
อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ดำเนินงานโดย
บริษัทฯ หรือ CPX
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง
2.00 เมกะวัตต์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
1.88 เมกะวัตต์
 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
1.88 เมกะวัตต์
ระบบการซื้อขายไฟฟ้า
FiT + FiT Premium
วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)
30 ตุลาคม 2563

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ CPX ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร บนที่ดินเช่ากับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่ 2-1-6.2 ไร่ เป็นโครงการ VSPP ที่ใช้เทคโนโลยีระบบที่มีการจัดการขยะเบื้องต้น (Burning of Preheated and Homogenized Waste) ซึ่งใช้เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) จากการคัดแยกและแปรรูปเศษขยะเหลือใช้จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมาป้อนเข้าสู่เตาเผาแบบขั้นบันได (Step Grate Stoker) ที่มีการป้อนเชื้อเพลิงทางด้านบน (Overfeed Stoker) โดยใช้กังหันไอน้ำแบบควบแน่นชนิด Extraction Condensing Turbine ในการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าระบบภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟภ. ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งและปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 2.00/1.88 เมกะวัตต์ ระบบการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ระยะเวลาเสนอขายตามสัญญา 20 ปี เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการผ่าน CPX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 48.99 และนายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิ์เสรีกุล ถือหุ้นใน CPX ร้อยละ 51.00 ทั้งนี้ นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิ์เสรีกุล ตกลงโอนสิทธิประโยชน์ ทั้งหลายที่พึงมีพึงได้รับจาก CPX ให้แก่บริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมใน CPX

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ CPX เป็นโครงการที่ได้รับการออกแบบที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศเบลเยียม โดยกลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงงานคัดแยกและแปรรูปขยะ RDF ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ติดกันกับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ CPX สามารถส่งเชื้อเพลิง RDF ผ่านสายพานลำเลียง (Conveyor Belt) ตรงเข้าโรงไฟฟ้า โดยมีขนาดกำลังผลิตเชื้อเพลิง RDF ประมาณ 120 ตัน/วัน ซึ่งช่วยให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและการขนส่งเชื้อเพลิงเข้าโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของ 2564 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการผ่าน CVR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100


ย้อนกลับ