โรงไฟฟ้าชีวมวล โคลเวอร์ พิษณุโลก (CPL)

จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้งโครงการ
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ดำเนินงานโดย
บริษัทฯ หรือ CV
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง
4.90 เมกะวัตต์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
4.50 เมกะวัตต์
 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
4.50 เมกะวัตต์
ระบบการซื้อขายไฟฟ้า
FiT + FiT Premium
วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)
9 สิงหาคม 2561

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล CPL เป็นโครงการ VSPP ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion) โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้ที่เป็นชีวมวลบริเวณรอบพื้นที่ ได้แก่ เศษไม้สับ ใบอ้อย แกลบ ขี้เลื่อยไม้ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ มาเป็นเชื้อเพลิงชนิด Extraction Condensing Turbine ในการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าระบบภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟภ. ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งและปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 4.9/4.5 เมกะวัตต์ ตามลำดับ ระบบการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT กลุ่มพลังงานชีวภาพซึ่งเป็นประเภทเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff พิเศษ (“FiT Premium”) เพิ่มเติมจากอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ปกติ ระยะเวลาเสนอขายตามสัญญา 20 ปี


ย้อนกลับ