โรงไฟฟ้าชีวมวล รุ่งทิวา ไบโอแมส (RTB)

จังหวัดสงขลา

ที่ตั้งโครงการ
อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ดำเนินงานโดย
บริษัทฯ หรือ RTB
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง
9.90 เมกะวัตต์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
9.25 เมกะวัตต์
 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
2.31 เมกะวัตต์
ระบบการซื้อขายไฟฟ้า
FiT + FiT Premium
วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)
16 กรกฎาคม 2563

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล RTB เป็นโครงการ VSPP ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion) โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้ที่เป็นชีวมวลบริเวณรอบพื้นที่ ได้แก่ รากไม้ยางพาราสับ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ มาเป็นเชื้อเพลิง ระยะเวลาเสนอขายตามสัญญา 20 ปี ดำเนินการผ่าน RTB ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25

โรงไฟฟ้าชีวมวลของ RTB เป็นโครงการที่ได้รับการออกแบบที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากยุโรป ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการออกแบบหม้อไอน้ำมากว่า 40 ปี ที่มีใช้ในประเทศไทยและต่างประเทศ


ย้อนกลับ