โครงการโรงคัดแยกและแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF

2. โครงการโรงคัดแยกและแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 200 ตัน/วัน ตั้งอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ของปี 2564 ดำเนินการโดย VWM ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาซื้อเงินลงทุนร้อยละ 29.99

ที่ตั้งโครงการ

เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดำเนินงานโดย

VWM ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง

200 ตัน / วัน